x

OBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽÍ NA FACEBOOKU A INSTAGRAMU SPOLEČNOSTI RYBÍZÁK S.R.O.

Společnost Rybízák s.r.o., sídlem Sládkova 372/8, 702 00 Ostrava, IČ: 05887461 zapsána v OR C 69563 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „Organizátor“).

 

  1. Termín a místo trvání soutěže:

1.1. Dle povahy probíhají soutěže vždy buď na facebookových stránkách www.facebook.com/rybizak.cz nebo www.facebook.com/rybizak.fm a nebo instagramovém profilu @rybizak.cz., a to v době uvedené Organizátorem vždy při vyhlášení každé soutěže.

1.2. Přesná doba trvání soutěže je vždy vymezena v jejím vyhlášení.

 

  1. Účastníci soutěže:

2.1. Účastníkem soutěží může být pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou v České republice, která je registrována na sociální síti Facebook (www.facebook.com) nebo Instagram (www.instagram.com), má po celou dobu soutěže aktivní jeden z těchto účtů a splní stanovená pravidla soutěže.

2.2. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru Organizátorovi anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé.

2.3. Podmínkou účasti v soutěžích není zakoupení zboží nebo služeb Organizátora.

 

  1. Průběh a principy soutěží:

3.1. Soutěže probíhají buď současně na všech sociálních Organizátora, tj. www.facebook.com/rybizak.cz, www.facebook.com/rybizak.fm a nebo instagramovém profilu @rybizak.cz.

3.2. Účastníci se zapojí do soutěže o výhru tak, že budou reagovat na soutěžní příspěvek podle konkrétního soutěžního zadání zveřejněného na počátku soutěže na facebookovém či instagramovém profilu Organizátora.

3.3. Ze všech odpovědí, které byly účastníky vloženy jako komentáře v příslušném období, vylosuje Organizátor výherce.

3.4. Počet výherců bude určen vždy v oznámení příslušné soutěže.

3.4. Účastník se může zapojit do soutěže pouze jednou, přičemž identifikátorem Účastníka je jeho osobní facebookový nebo instagramový profil. Vyhrát v soutěži tak může také pouze jednou.

 

  1. Oznámení a předání výher:

4.1. Pro oznámení výher jednotlivým výhercům jsou vždy užity kontaktní údaje zpřístupněné Účastníky na jejich facebookovém nebo instagramovém profilu.

4.2. Výherci jsou zároveň zveřejněni na stejném místě, kde byla soutěž Organizátorem vyhlášena.

4.3. Výhry jsou zasílány poštou na výhercem sdělenou adresu, a to do 30 dnů od skončení soutěže, nebo způsobem uvedeným při vyhlášení každé soutěže či je mu výhra předána jiným způsobem na základě předchozí dohody.

4.4. Nereaguje-li výherce na zaslanou zprávu o výhře do 7 dnů od jejího sdělení Organizátorem, jeho výhra bez náhrady propadá Organizátorovi.

4.5. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výher.

4.6. Výherce nemá nárok na jinou výhru od Organizátora, než uvedenou při vyhlášení každé soutěže, či na jiné protiplnění.

4.7. Organizátor neodpovídá za škodu vzniklou užíváním výhry.

4.8. Náklady spojené s předáním výhry hradí Pořadatel. 

 

  1. Daň z výhry:

5.1. Účastí v soutěži bere Účastník na vědomí, že pokud hodnota z výhry přesáhne 10 000 Kč, výhra podléhá zdanění dle § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

5.2. Tato daň bude zaplacena Organizátorem soutěže.

 

  1. Pravidla soutěžních příspěvků:

6.1. Ze soutěží jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle výlučného posouzení Organizátora protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní či jakkoliv neodpovědné jednání účastníků či jiných osob.

6.2. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit Účastníka, jehož chování či profil na Facebooku nebo Instagramu odporuje pravidlům sociální sítě Facebook či Instagram. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti Facebook nebo Instagram.

6.3. Organizátor upozorňuje Účastníky, aby při zveřejňování svých příspěvků neporušovali zákony, neriskovali případné právní postihy a chovali se zodpovědně, slušně a zdvořile.

6.4. Organizátor je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže účastníky s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. To platí i o příspěvcích technicky pro soutěž nepoužitelných.

 

  1. Autorská a jiná práva:

7.1. Účastník souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci Organizátorovi bez časového, teritoriálního a množstevního omezení k tomu, že jím vložený příspěvek včetně jména autora bude zveřejněn na Internetu v souvislosti se soutěží.

7.2. Účastník též bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může na internetu šířit mimo vůli pořadatele a za takové šíření již pořadatel neodpovídá.

7.3. Účastník vždy ručí za to, že je výhradním autorem jím vloženého příspěvku nebo že má od autora a všech osob podílejících se na vytvoření díla souhlas s jeho užitím za podmínek a v rozsahu zde uvedeném a že je zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu pořadateli.

7.4. V případě další potřeby užití takového díla Organizátorem nad rámec výše uvedený Účastník souhlasí s tím, že v návaznosti na vznesený požadavek Organizátora písemně potvrdí právo užití předmětného autorského díla Organizátorem, pokud s takovým užitím bude souhlasit. Za toto užití Účastníkovi nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění.

 

  1. Ochrana osobních údajů:

8.1. Soutěžící svým zapojením do Soutěže souhlasí s tím, že v případě jeho výhry Pořadatel zveřejní jeho jméno a příjmení, případně přezdívku a odkaz na jeho účet na sociální síti ve spojení s informací o výhře, kterou Soutěžící získal.

8.2. Soutěžící dále svým zapojením do Soutěže souhlasí s tím, že Pořadatel je dále oprávněn využívat obsah příspěvku, včetně případně sdílených fotografií a videí, kterým se Soutěžící do Soutěže zapojil, a to rovněž k propagačním a marketingovým účelům, vždy pod podmínkou, že uvedené bylo poskytnuto za účelem účasti Soutěžícího v Soutěži a v souvislosti se Soutěží.

8.3. Pořadatel Soutěže je současně správcem osobních údajů Soutěžících, kteří se zapojí do soutěže a za tímto účelem poskytnou své osobní údaje, které jsou pro účast v soutěži nezbytné.

8.4. Pořadatel jakožto správce osobních údajů zpracovává osobní údaje Soutěžících za účelem realizace Soutěže a splnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy, a to po dobu nezbytně nutnou pro naplnění těchto účelů.

8.5. Osobní údaje Soutěžících zpracovává Pořadatel v rozsahu, ve kterém mu byly pro účely realizace Soutěže poskytnuty. Zpracovává tedy zejména jméno a příjmení Soutěžících, případně jejich přezdívku na sociální síti, odkaz na jejich účet na sociální síti a sdělenou doručovací adresu či emailovou adresu, případně též sdílenou fotografii či video.

8.6. Další postupy, závazky a práva subjektu údajů (Účastníků) jsou podrobně uvedeny na webových stránkách www.rybizak.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju.

 

  1. Závěrečná ustanovení:

9.1. Soutěž pořádaná Pořadatelem není žádným způsobem organizována, sponzorována, spravována ani přidružena k žádné ze sociálních sítí, tedy ani k sociální sítí Facebook ani Instagram, a provozovatelé těchto sociálních sítí za Soutěž a její průběh nenesou žádnou odpovědnost.

9.2. Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že Soutěž je plně organizována Pořadatelem a Pořadateli rovněž poskytuje veškeré informace poskytnuté v souvislostí s účastí v Soutěži. Soutěž není žádným způsobem spojena se společností Facebook, Inc., ani se společností Facebook Ireland Ltd či Instagram LLC ani s jinou dceřinou společností uvedených společností případně provozující sociální sítě.

9.3. Soutěžící berou na vědomí, že výhra v Soutěži není dle ustanovení § 2874 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění, právně vymahatelná.

9.4. Úplné, platné a účinné znění pravidel Soutěže vždy Pořadatel zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na příslušné sociální síti, případně též na webových stránkách Pořadatele: www.rybizak.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju.

9.5. Pravidla a právní vztahy vzniklé v souvislosti se Soutěží se řídí právním řádem České republiky. K řešení sporů souvisejících s účastí Soutěžících v Soutěží jsou příslušné soudy České republiky.

9.6. Případné vyobrazení výher nemusí přesně odpovídat jejich skutečné podobě.Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz